segments

the compound eye of Antarctic Krill (Euphausia superba)